Sổ sách kế toán

Sổ công văn đi đến

22,000 VNĐ

Sổ công văn đi đến

Hóa đơn bán lẻ

4,000 VNĐ

Hóa đơn bán lẻ

Hóa đơn bán lẻ nhỏ

3,000 VNĐ

Hóa đơn bán lẻ nhỏ

Phiếu chi 2 liên P-220

12,000 VNĐ

Phiếu chi 2 liên P-220

Phiếu nhập kho A4 1 liên

6,000 VNĐ

Phiếu nhập kho A4 1 liên

Phiếu nhập xuất 3156039

4,000 VNĐ

Phiếu nhập xuất 3156039

Phiếu thu-chi thường

4,000 VNĐ

Phiếu thu-chi thường

Phiếu thu chi 3156037

3,000 VNĐ

Phiếu thu chi 3156037

Phiếu thu, chi P05

2,500 VNĐ

Phiếu thu, chi P05

Phiếu thu 1 liên P-205

2,000 VNĐ

Phiếu thu 1 liên P-205

Phiếu nhập kho

4,000 VNĐ

Phiếu nhập kho

Phiếu nhập kho loại to

5,000 VNĐ

Phiếu nhập kho loại to

Phiếu Order 1L

3,000 VNĐ

Phiếu Order 1L

Phiếu giữ xe có chữ

4,000 VNĐ

Phiếu giữ xe có chữ

Phiếu giữ xe trắng

4,000 VNĐ

Phiếu giữ xe trắng

Phiếu Chi 2L 30 bộ

7,000 VNĐ

Phiếu Chi 2L 30 bộ

Phiếu Thu 2L 30 bộ

7,000 VNĐ

Phiếu Thu 2L 30 bộ

Phiếu Giao hàng ( Tốt)

8,000 VNĐ

Phiếu Giao hàng ( Tốt)

Sổ kho

12,000 VNĐ

Sổ kho

Phiếu xuất kho 2L A4

22,000 VNĐ

Phiếu xuất kho 2L A4

Phiếu nhập kho 2L A4

22,000 VNĐ

Phiếu nhập kho 2L A4

Phiếu chi 3L 3O BỘ

14,000 VNĐ

Phiếu chi 3L 3O BỘ

Phiếu thu C30

3,000 VNĐ

Phiếu thu C30

Phiếu chi 1L hồng

4,000 VNĐ

Phiếu chi 1L hồng

Phiếu thu 1L xanh tốt

4,000 VNĐ

Phiếu thu 1L xanh tốt

Phiếu thu 1L hồng

3,000 VNĐ

Phiếu thu 1L hồng

Phiếu Xuất Kho 3L

18,000 VNĐ

Phiếu Xuất Kho 3L

1 - 40 / 89  Trang: 123