Sổ sách kế toán

Sổ công văn đi đến

22,000 đ

Sổ công văn đi đến

Hóa đơn bán lẻ

4,000 đ

Hóa đơn bán lẻ

Hóa đơn bán lẻ nhỏ

3,000 đ

Hóa đơn bán lẻ nhỏ

Phiếu chi 2 liên P-220

12,000 đ

Phiếu chi 2 liên P-220

Phiếu nhập kho A4 1 liên

6,000 đ

Phiếu nhập kho A4 1 liên

Phiếu nhập xuất 3156039

4,000 đ

Phiếu nhập xuất 3156039

Phiếu thu-chi thường

4,000 đ

Phiếu thu-chi thường

Phiếu thu chi 3156037

3,000 đ

Phiếu thu chi 3156037

Phiếu thu, chi P05

2,500 đ

Phiếu thu, chi P05

Phiếu thu 1 liên P-205

2,000 đ

Phiếu thu 1 liên P-205

Phiếu nhập kho

4,000 đ

Phiếu nhập kho

Phiếu nhập kho loại to

5,000 đ

Phiếu nhập kho loại to

Phiếu Order 1L

3,000 đ

Phiếu Order 1L

Phiếu giữ xe có chữ

4,000 đ

Phiếu giữ xe có chữ

Phiếu giữ xe trắng

4,000 đ

Phiếu giữ xe trắng

Phiếu Chi 2L 30 bộ

7,000 đ

Phiếu Chi 2L 30 bộ

Phiếu Thu 2L 30 bộ

7,000 đ

Phiếu Thu 2L 30 bộ

Phiếu Giao hàng ( Tốt)

8,000 đ

Phiếu Giao hàng ( Tốt)

Sổ kho

12,000 đ

Sổ kho

Phiếu xuất kho 2L A4

22,000 đ

Phiếu xuất kho 2L A4

Phiếu nhập kho 2L A4

22,000 đ

Phiếu nhập kho 2L A4

Phiếu chi 3L 3O BỘ

14,000 đ

Phiếu chi 3L 3O BỘ

Phiếu thu C30

3,000 đ

Phiếu thu C30

Phiếu chi 1L hồng

4,000 đ

Phiếu chi 1L hồng

Phiếu thu 1L xanh tốt

4,000 đ

Phiếu thu 1L xanh tốt

Phiếu thu 1L hồng

3,000 đ

Phiếu thu 1L hồng

Phiếu Xuất Kho 3L

18,000 đ

Phiếu Xuất Kho 3L

1 - 40 / 89  Trang: 123