BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Thẻ Chấm Công
1 Bảng Chấm Công Cái 0 Bảng Chấm Công
2 Thẻ Chấm Công Lốc 0 Thẻ Chấm Công
3 Thẻ Chấm Công Không Góc Không Lỗ Lốc 0 Thẻ Chấm Công Không Góc Không Lỗ
4 Thẻ Chấm Công Không Góc, Có Lỗ Lốc 45,000 Thẻ Chấm Công Không Góc, Có Lỗ
5 Thẻ Chấm Công Lỗ, Xéo 1 Góc Lốc 65,000 Thẻ Chấm Công Lỗ, Xéo 1 Góc
6 Thẻ Chấm Công Xéo 2 Góc, Không Lỗ Lốc 0 Thẻ Chấm Công Xéo 2 Góc, Không Lỗ
7 Thẻ Giấy Chấm Công Ac Lốc 0 Thẻ Giấy Chấm Công Ac
8 Thẻ Giấy Chấm Công Rj Lốc 0 Thẻ Giấy Chấm Công Rj
9 Thẻ Giấy Chấm Công Sc Lốc 0 Thẻ Giấy Chấm Công Sc