BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Sóng Công Nghiệp
1 Sóng 5 Bánh Xe HT mã 456 KT (775x495xH455) Cái 0 Sóng 5 Bánh Xe HT mã 456 KT (775x495xH455)
2 Sóng 8 Bánh Xe HT mã 545 KT (850x630xH525 Cái 0 Sóng 8 Bánh Xe HT mã  545 KT (850x630xH525
3 Sóng Bít 1T0 HT mã 391 KT (610x420xH100) Cái 0 Sóng Bít 1T0 HT mã 391 KT (610x420xH100)
4 Sóng Bít 1T5 HT mã 395 KT (610 x420xH150) Cái 0 Sóng Bít 1T5 HT mã 395 KT (610 x420xH150)
5 Sóng Bít 1T9 HT mã 374 KT (610x420xH190) Cái 0 Sóng Bít 1T9 HT mã 374 KT (610x420xH190)
6 Sóng Bít 2T5 HT mã 401 KT (610x420xH250) Cái 0 Sóng Bít 2T5 HT mã 401 KT (610x420xH250)
7 Sóng Bít 3T9 HT mã 457 KT (610x420xH390) Cái 165,000 Sóng Bít 3T9 HT mã 457 KT (610x420xH390)
8 Sóng Bội DT 4T7 mã 264 KT (45,8x45,5x30,9cm) Cái 0 Sóng Bội DT 4T7 mã 264 KT (45,8x45,5x30,9cm)
9 Sóng Bội DT 5T2 mã 265 KT (50,2x49,8x35,3cm) Cái 0 Sóng Bội DT 5T2 mã 265 KT (50,2x49,8x35,3cm)
10 Sóng Bội DT Tròn 4T7 mã 815 KT (47,6x31cm) Cái 0 Sóng Bội DT Tròn 4T7 mã 815 KT (47,6x31cm)
11 Sóng Bội Tròn DT 5T2 mã 816 KT (52x35,5cm) Cái 0 Sóng Bội Tròn DT 5T2 mã 816 KT (52x35,5cm)
12 Sóng Cá DT mã 266 KT (51,9x31,9x14,6cm) Cái 0 Sóng Cá DT mã 266 KT (51,9x31,9x14,6cm)
13 Sóng Cá Ht Cái 0 Sóng Cá Ht