BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Sổ Da
1 Sổ A4 Ly Na Dày Quyển 0 [42879] Sổ A4 Ly Na Dày
2 Sổ A4 Mỏng Lyna Quyển 0 [42880] Sổ A4 Mỏng Lyna
3 Sổ Ck 2 Bìa Da Tốt Quyển 0 [42881] Sổ Ck 2 Bìa Da Tốt
4 Sổ Ck1 Dày Quyển 0 [8934578009300] Sổ Ck1 Dày
5 Sổ CK1 - Mỏng Quyển 5,300 [8934578039550] Sổ CK1 - Mỏng product.origin(6,)
6 Sổ CK2 - Dày Quyển 0 [8934578028758] Sổ CK2 - Dày product.origin(6,)
7 Sổ CK2 - Mỏng Quyển 12,000 [8934578028767] Sổ CK2 - Mỏng product.origin(6,)
8 Sổ CK3 - Dày Quyển 0 [8934578028749] Sổ CK3 - Dày product.origin(6,)
9 ổ Ck3 MỏngS Quyển 0 [42887] ổ Ck3 MỏngS
10 Sổ CK4 - Dày Quyển 0 [8934578009337] Sổ CK4 - Dày product.origin(6,)
11 Sổ CK4 - Mỏng Quyển 14,000 [8934578028730] Sổ CK4 - Mỏng product.origin(6,)
12 Sổ CK5 - Dày Quyển 0 [8934578009346] Sổ CK5 - Dày product.origin(6,)
13 Sổ CK5 - Mỏng Quyển 16,000 [8934578028721] Sổ CK5 - Mỏng product.origin(6,)