BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy Decal
1 Cuộn Decal Cuộn 0 Cuộn Decal
2 Decal Cắt Số 125 Hộp 135,000 Decal Cắt Số 125
3 Decal Cắt Số 126 (4 Tem) Hộp 126,000 Decal Cắt Số 126 (4 Tem)
4 Decal Cắt Số 127 (6 Tem) Hộp 115,000 Decal Cắt Số 127 (6 Tem)
5 Decal Cắt Số 128 (8 Tem) Hộp 125,000 Decal Cắt Số 128 (8 Tem)
6 Decal Cắt Số 129 (10 Tem) Hộp 145,000 Decal Cắt Số 129 (10 Tem)
7 Decal Cắt Số 130 (12 Tem) Hộp 120,000 Decal Cắt Số 130 (12 Tem)
8 Decal Cắt Số 131 (14 Tem) Hộp 135,000 Decal Cắt Số 131 (14 Tem)
9 Decal Cắt Số 132 (48 Tem) Hộp 102,000 Decal Cắt Số 132 (48 Tem)
10 Decal Cắt Số 133 (16 Tem) Hộp 130,000 Decal Cắt Số 133 (16 Tem)
11 Decal Cắt Số 134 (30 Tem) Hộp 120,000 Decal Cắt Số 134 (30 Tem)
12 Decal Cắt Số 135 (21 Tem) Hộp 135,000 Decal Cắt Số 135 (21 Tem)
13 Decal Cắt Số 136 (24 Tem) Hộp 135,000 Decal Cắt Số 136 (24 Tem)