BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy Decal
1 Cuộn Decal Cuộn 0 [26882] Cuộn Decal
2 Decal Cắt Số 125 Hộp 135,000 [42456] Decal Cắt Số 125
3 Decal Cắt Số 126 (4 Tem) Hộp 120,000 [42457] Decal Cắt Số 126 (4 Tem)
4 Decal Cắt Số 127 (6 Tem) Hộp 115,000 [42458] Decal Cắt Số 127 (6 Tem)
5 Decal Cắt Số 128 (8 Tem) Hộp 125,000 [42459] Decal Cắt Số 128 (8 Tem)
6 Decal Cắt Số 129 (10 Tem) Hộp 145,000 [42460] Decal Cắt Số 129 (10 Tem)
7 Decal Cắt Số 130 (12 Tem) Hộp 120,000 [42461] Decal Cắt Số 130 (12 Tem)
8 Decal Cắt Số 131 (14 Tem) Hộp 135,000 [42462] Decal Cắt Số 131 (14 Tem)
9 Decal Cắt Số 132 (48 Tem) Hộp 102,000 [42463] Decal Cắt Số 132 (48 Tem)
10 Decal Cắt Số 133 (16 Tem) Hộp 130,000 [42464] Decal Cắt Số 133 (16 Tem)
11 Decal Cắt Số 134 (30 Tem) Hộp 120,000 [42465] Decal Cắt Số 134 (30 Tem)
12 Decal Cắt Số 135 (21 Tem) Hộp 135,000 [42466] Decal Cắt Số 135 (21 Tem)
13 Decal Cắt Số 136 (24 Tem) Hộp 135,000 [42467] Decal Cắt Số 136 (24 Tem)