BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy Cuộn
1 Giấy Cuộn A0 Định Lượng 100 gsm Loại 3Kg Cuộn 175,000 [26799] Giấy Cuộn A0 Định Lượng 100 gsm Loại 3Kg
2 Giấy Cuộn A0 Định Lượng 100 gsm Loại 5Kg Cuộn 250,000 [26800] Giấy Cuộn A0 Định Lượng 100 gsm Loại 5Kg
3 Giấy Cuộn A0 Định Lượng 100 gsm Loại 8Kg Cuộn 190,000 [26801] Giấy Cuộn A0 Định Lượng 100 gsm Loại 8Kg
4 Giấy Cuộn A0 Định Lượng 100 gsm Loại 9Kg Cuộn 270,000 [26802] Giấy Cuộn A0 Định Lượng 100 gsm Loại 9Kg
5 Giấy Cuộn A0 Định Lượng 100 gsm Lõi 0.7Mm Loại 7,8Kg Cuộn 0 [26803] Giấy Cuộn A0 Định Lượng 100 gsm Lõi 0.7Mm Loại 7,8Kg
6 Giấy Cuộn A0 Định Lượng 80 gsm Loại 3Kg Cuộn 160,000 [26804] Giấy Cuộn A0 Định Lượng 80 gsm Loại 3Kg
7 Giấy Cuộn A0 Định Lượng 80 gsm Loại 5Kg Cuộn 230,000 [26805] Giấy Cuộn A0 Định Lượng 80 gsm Loại 5Kg
8 Giấy Cuộn A0 Định Lượng 80 gsm Loại 8Kg Cuộn 190,000 [26806] Giấy Cuộn A0 Định Lượng 80 gsm Loại 8Kg
9 Giấy Cuộn A0 Định Lượng 80 gsm Loại 9Kg Cuộn 270,000 [26807] Giấy Cuộn A0 Định Lượng 80 gsm Loại 9Kg
10 Giấy Cuộn A1 Định Lượng 100 gsm Loại 3Kg Cuộn 214,000 [26808] Giấy Cuộn A1 Định Lượng 100 gsm Loại 3Kg
11 Giấy Cuộn A1 Định Lượng 100 gsm Loại 5 Kg Cuộn 200,000 [26809] Giấy Cuộn A1 Định Lượng 100 gsm Loại 5 Kg
12 Giấy Cuộn A1 Định Lượng 100 gsm Loại 6 Kg Cuộn 195,000 [8934578044233] Giấy Cuộn A1 Định Lượng 100 gsm Loại 6 Kg
13 Giấy Cuộn A1 Định Lượng 100 gsm Loại 6 Kg Lõi Lớn Cuộn 195,000 [26811] Giấy Cuộn A1 Định Lượng 100 gsm Loại 6 Kg Lõi Lớn