BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giày Bảo Hộ Kcep
1 Giày Bảo Hộ Kcep Ks2092-2015 S37 Đôi 0 Giày Bảo Hộ Kcep Ks2092-2015 S37
2 Giày Bảo Hộ Kcep Ks2092-2015 S38 Đôi 0 Giày Bảo Hộ Kcep Ks2092-2015 S38
3 Giày Bảo Hộ Kcep Ks2092-2015 S39 Đôi 0 Giày Bảo Hộ Kcep Ks2092-2015 S39
4 Giày Bảo Hộ Kcep Ks2092-2015 S40 Đôi 214,500 Giày Bảo Hộ Kcep Ks2092-2015 S40
5 Giày Bảo Hộ Kcep Ks2092-2015 S41 Đôi 214,500 Giày Bảo Hộ Kcep Ks2092-2015 S41
6 Giày Bảo Hộ Kcep Ks2092-2015 S42 Đôi 214,500 Giày Bảo Hộ Kcep Ks2092-2015 S42
7 Giày Bảo Hộ Kcep Ks2092-2015 S43 Đôi 214,500 Giày Bảo Hộ Kcep Ks2092-2015 S43
8 Giày Bảo Hộ Kcep Ks2092-2015 S44 Đôi 0 Giày Bảo Hộ Kcep Ks2092-2015 S44
9 Giày Bảo Hộ Kcep Kt209 S41 Đôi 0 Giày Bảo Hộ Kcep Kt209 S41
10 Giày Bảo Hộ Kcep Kt209 S42 Đôi 0 Giày Bảo Hộ Kcep Kt209 S42
11 Giày Bảo Hộ Kcep KX015 S39 Đôi 0 Giày Bảo Hộ Kcep KX015 S39
12 Giày Bảo Hộ Kcep KX015 S40 Đôi 0 Giày Bảo Hộ Kcep KX015 S40
13 Giày Bảo Hộ Kcep KX015 S41 Đôi 0 Giày Bảo Hộ Kcep KX015 S41