BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Gáy Lò Xo
1 Gáy Lò Xo Nhựa Số 06 C cái 1,500 [26172] Gáy Lò Xo Nhựa Số 06 C
2 Gáy Lò Xo Nhựa Số 08 C cái 1,200 [26173] Gáy Lò Xo Nhựa Số 08 C
3 Gáy Lò Xo Nhựa Số 10 C cái 1,500 [26174] Gáy Lò Xo Nhựa Số 10 C
4 Gáy Lò Xo Nhựa Số 12 C cái 1,400 [26175] Gáy Lò Xo Nhựa Số 12 C
5 Gáy Lò Xo Nhựa Số 14 C cái 2,000 [26176] Gáy Lò Xo Nhựa Số 14 C
6 Gáy Lò Xo Nhựa Số 16 C cái 2,200 [26177] Gáy Lò Xo Nhựa Số 16 C
7 Gáy Lò Xo Nhựa Số 18 C cái 15,000 [26178] Gáy Lò Xo Nhựa Số 18 C
8 Gáy Lò Xo Nhựa Số 20 C cái 3,300 [26179] Gáy Lò Xo Nhựa Số 20 C
9 Gáy Lò Xo Nhựa Số 22 C cái 20,000 [26180] Gáy Lò Xo Nhựa Số 22 C
10 Gáy Lò Xo Nhựa Số 24 C cái 5,500 [26181] Gáy Lò Xo Nhựa Số 24 C
11 Gáy Lò Xo Nhựa Số 25 C cái 4,000 [26182] Gáy Lò Xo Nhựa Số 25 C
12 Gáy Lò Xo Nhựa Số 28 C cái 5,000 [26183] Gáy Lò Xo Nhựa Số 28 C
13 Gáy Lò Xo Nhựa Số 32 C cái 7,000 [26184] Gáy Lò Xo Nhựa Số 32 C