BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Card Điện Thoại
1 Card Mobi 100 Cái 100,000 Card Mobi 100
2 Card Mobi 200 Cái 200,000 Card Mobi 200
3 Card Mobi 50 Cái 50,000 Card Mobi 50
4 Card Mobi 500 Cái 0 Card Mobi 500
5 Card Viettel 100 Cái 100,000 Card Viettel 100
6 Card Viettel 200 Cái 200,000 Card Viettel 200
7 Card Viettel 50 Cái 50,000 Card Viettel 50
8 Card Viettel 500 Cái 0 Card Viettel 500
9 Card Vina 100 Cái 100,000 Card Vina 100
10 Card Vina 200 Cái 200,000 Card Vina 200
11 Card Vina 50 Cái 50,000 Card Vina 50
12 Card Vina 500 Cái 0 Card Vina 500
13 Card VN Mobile 100 Cái 100,000 Card VN Mobile 100