BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bút Màu Nước
1 Bút Màu Nước - 12 Màu Deli - 7065 Cốc 0 Bút Màu Nước - 12 Màu Deli - 7065
2 Bút Màu Nước - 18 Màu Deli - 7066 Cốc 38,500 Bút Màu Nước - 18 Màu Deli - 7066
3 Bút Màu Nước - 24 Màu Deli - 7067 Cây 49,500 Bút Màu Nước - 24 Màu Deli - 7067
4 Bút Màu Nước - 36 Màu Deli - 7068 Cây 66,000 Bút Màu Nước - 36 Màu Deli - 7068
5 Bút Màu Nước Deli E37171 Hộp 27,000 Bút Màu Nước Deli E37171
6 Bút Màu Nước Deli E7062 Hộp 38,000 Bút Màu Nước Deli E7062
7 Bút Màu Nước Deli E7063 Hộp 56,000 Bút Màu Nước Deli E7063
8 Bút Màu Nước Deli E7064 Cây 0 Bút Màu Nước Deli E7064
9 Bút Màu Nước Deli EC10000 Cây 14,000 Bút Màu Nước Deli EC10000
10 Bút Màu Nước Deli EC10003 Cây 14,500 Bút Màu Nước Deli EC10003
11 Bút Màu Nước Deli EC10010 Cây 22,470 Bút Màu Nước Deli EC10010
12 Bút Màu Nước Deli EC10013 Cây 22,050 Bút Màu Nước Deli EC10013
13 Bút Màu Nước Deli EC10023 Cây 42,000 Bút Màu Nước Deli EC10023