BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Mặt Bảng
1 Mặt Bảng Đen 0.3*0.4M Mặt 0 [42784] Mặt Bảng Đen 0.3*0.4M
2 Mặt Bảng Đen 0.85*1.2M Mặt 0 [42785] Mặt Bảng Đen 0.85*1.2M
3 Mặt Bảng Đen 40X60 (Khô A2) Mặt 15,000 [42786] Mặt Bảng Đen 40X60 (Khô A2)
4 Mặt Bảng Mica 0.5*1M Mặt 0 [42787] Mặt Bảng Mica 0.5*1M
5 Mặt Bảng Mica 0.8*1.2M Mặt 350,000 [42788] Mặt Bảng Mica 0.8*1.2M
6 Mặt Bảng Mica 0.9*1.2M Mặt 0 [42789] Mặt Bảng Mica 0.9*1.2M
7 Mặt Bảng Mica 28*35M Mặt 0 [42790] Mặt Bảng Mica 28*35M
8 Mặt Bảng Mica Ngoại 1.2*1.7M Mặt 0 [42791] Mặt Bảng Mica Ngoại 1.2*1.7M
9 Mặt Bảng Mica Ngoại 1.2*2.4 M Mặt 0 [42792] Mặt Bảng Mica Ngoại 1.2*2.4 M
10 Mặt Bảng Mica Ngoại 1M2 X 2M Mặt 0 [42793] Mặt Bảng Mica Ngoại 1M2 X 2M
11 Mặt Bảng Mica Trắng 1M2 X 2M Mặt 0 [42794] Mặt Bảng Mica Trắng 1M2 X 2M
12 Mặt Bảng Mika 1.2X2.4M Mặt 0 [42795] Mặt Bảng Mika 1.2X2.4M
13 Mặt Bảng Từ (Kt 0.797 X 2.383 M) Mặt 0 [42796] Mặt Bảng Từ (Kt 0.797 X 2.383 M)